Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe  w Katowicach, z siedzibą w Katowicach,  ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, nr tel. 32 609 31 40, nr fax: 32 609 31 54, wpr@wpr.pl
 2. W Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod  nr tel.: +48 (32) 428 71 96 , e-mail: iod@wpr.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zdrowotnych, poprzez realizację zadań ustawowych  i statutowych, do których należy udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikających z procesu leczenia i przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit h RODO oraz inne przepisy szczególne m.in.:
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
  • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzona przez niego działalnością na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO;
 5. Pani/Pana dane osobowe zbieramy bezpośrednio w momencie zgłoszenia oraz w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego. Pani/Pana dane osobowe zbieramy także od innych osób w sytuacjach przewidzianych prawem (np. opiekun prawny, osoba bliska itp.) lub w sytuacjach związanym z ratowaniem zdrowia i życia, od świadków zdarzenia lub innych służb np. Policji.
 6. Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Prowadzona przez nas dokumentacja medyczna, zawiera także dane osoby wzywającej (imię, nazwisko, nr telefonu).
 7. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. W przypadku udzielenia Pani/Panu pomocy medycznej przez zespół ratownictwa medycznego, Pani/Pana dane osobowe w wersji elektronicznej są przekazywane do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, którego administratorem, na mocy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jest właściwy minister do spraw zdrowia.  W przypadku udzielenia Pani/Panu pomocy medycznej przez zespół ambulatoryjno-wyjazdowy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ambulatorium w Siemianowicach Śląskich, Pani/Pana dane zostaną przekazane w celu sprawozdawczo-rozliczeniowym do Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.  w Siemianowicach Śląskich lub Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich na podstawie zawartych umów podwykonawstwa.
 8. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj.: 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,  w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat;
  • Skierowania na realizację transportu sanitarnego, które przechowywane są przez okres 5 lat. Dane osobowe zapisane na rejestratorze rozmów dotyczące telefonicznych porad ambulatoryjnych, przechowywane są przez okres 1 roku, a dotyczące wezwania zespołu transportowego przez okres 3 lat. Dane osobowe zapisane na rejestratorze rozmów dotyczące wezwania zespołu ratownictwa medycznego przechowywane są przez okres 3 lat.
 10. Ma Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile czynność ta nie narusza postanowień w/w Ustaw i innych przepisów obowiązującego prawa.  W celu skorzystania z praw, o których mowa należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 11. Gdy uzna Pan/Pani, iż WPR w Katowicach, jako administrator  danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy RODO ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne.
 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

ul. Powstańców 52
40-024 Katowice

tel.: +48 (32) 609 31 40
tel./fax: +48 (32) 609 31 54

strona internetowa:
wpr.pl

e-mail:
wpr@wpr.pl

NIP: 9542260707
REGON: 270151110

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1101

Powrót na początek strony