Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach (WPR w Katowicach) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-07

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-04-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Na stronie internetowej zdiagnozowano problem w brakiem odpowiedniego kontrastu w niektórych elementach (tzw. "okruszki chleba", artykułu, daty zamieszczenia artykułów) - błędy zostaną sukcesywnie poprawione. Na stronie internetowej część dokumentów wytworzona przez jednostkę jest zamieszczona w formie skanu i nie jest możliwe ich odczytanie przez tzw. screen readery - pliki te będą sukcesywnie aktualizowane by były możliwe do odczytu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-07. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-04-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Boroń, adres poczty elektronicznej jboron@wpr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 428 71 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Adres organu odwoławczego:

ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice

Adres e-mail organu odwoławczego: wpr@wpr.pl

Telefon organu odwoławczego: fax +48 (32 609 31 54)

Dostępność architektoniczna

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach mieści się budynku w Katowicach, przy ul. Powstańców 52.

 1. Budynek ma pięć wejść:
  • od strony ul. Granicznej (wejście ewakuacyjne),
  • od strony ul. Powstańców (cztery wejścia, w tym jedno główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, trzy pozostałe poprzez garaże oraz piwnice – przy czym są to wejścia wyłącznie dla pracowników, nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo).
 2. Do potrzeb takich osób przystosowane wejście główne, do budynku od strony ul. Powstańców 52. Można wjechać wózkiem inwalidzkim. W pobliżu wejścia, w korytarzu na parterze, jest dostęp do podnośnika hydraulicznego o udźwigu do 350 kg. Mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne (jedna osoba na wózku + opiekun lub 3 pasażerów). Osoby niepełnosprawne mogą nim przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku. Niepełnosprawny, w tym z ograniczeniami w możliwości samodzielnego poruszania się, może swoje sprawy załatwić w biurze podawczym, na parterze siedziby WPR. Mieści się ono tuż przy stanowisku portiera-ochroniarza. Niepełnosprawny, w razie potrzeby, może liczyć na jego pomoc. Osoba poruszająca się wyłącznie na wózku inwalidzkim nie może nim wjechać do sekretariatu-kancelarii WPR w Katowicach. Na przeszkodzie stoją trzy stopnie. Potrzebna jest pomoc innych osób, by taka osoba mogła dotrzeć do celu. W miejscu, w którym znajdują się schody, korytarz ma 1,15 m szerokości, co również może stanowić pewne utrudnienie dla osób na wózkach. Po godzinach pracy dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest niedostępny. Na poziomie parteru wszystkie strefy są praktycznie dostępne dla osób na wózkach. Budynek ma oznakowania o kierunku wyjścia z budynku. W budynku są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie toalety dla nich są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. Toalety te, na parterze oraz na piętrze, są dostępne dla osób na wózkach.
 3. W windzie jej panel obsługi ma informacje w alfabecie Braille'a.
 4. Na dziedzińcu wewnętrznym Wojewódzkiego Pogotwia Ratunkowego w Katowicach, od strony ulicy Powstańców, wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku WPR w Katowicach. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  Kontakt z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
  • telefonicznie pod numerem: 32 609 31 40 lub 32 609 31 29
  • pocztą elektroniczną na adres: wpr@wpr.pl
  • osobiście w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach
  • listownie na adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.

Inne informacje i oświadczenia

Skargi i wnioski przyjmują:

 1. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,
 2. Zastępca Dyrektora ds. Ratownictwa Medycznego.

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 8.30 – 9.30, po uprzednim potwierdzeniu terminu spotkania.

Zastępca Dyrektora ds. medycznych przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 11.00 – 12.00.

Skargi i wnioski można składać:

 • osobiście, na piśmie w siedzibie WPR w Katowicach,
 • listownie na adres ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice,
 • faksem (32) 609 31 54,
 • pocztą elektroniczną na adres: wpr@wpr.pl

Skargi i wnioski (nadesłane pocztą, jak i drogą elektroniczną) powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niespełniające powyższego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Powrót na początek strony