Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach (WPR w Katowicach) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-07

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-04-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-07. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Bień, adres poczty elektronicznej abien@wpr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 6093103. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego:

al. Solidarności 77; 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach mieści się budynku w Katowicach, przy ul. Powstańców 52.

 1. Budynek ma pięć wejść:
  • od strony ul. Granicznej (wejście ewakuacyjne),
  • od strony ul. Powstańców (cztery wejścia, w tym jedno główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, trzy pozostałe poprzez garaże oraz piwnice – przy czym są to wejścia wyłącznie dla pracowników, nie są one przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo).
 2. Do potrzeb takich osób przystosowane wejście główne, do budynku od strony ul. Powstańców 52. Można wjechać wózkiem inwalidzkim. W pobliżu wejścia, w korytarzu na parterze, jest dostęp do podnośnika hydraulicznego o udźwigu do 350 kg. Mogą z niego korzystać osoby niepełnosprawne (jedna osoba na wózku + opiekun lub 3 pasażerów). Osoby niepełnosprawne mogą nim przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku. Niepełnosprawny, w tym z ograniczeniami w możliwości samodzielnego poruszania się, może swoje sprawy załatwić w biurze podawczym, na parterze siedziby WPR. Mieści się ono tuż przy stanowisku portiera-ochroniarza. Niepełnosprawny, w razie potrzeby, może liczyć na jego pomoc. Osoba poruszająca się wyłącznie na wózku inwalidzkim nie może nim wjechać do sekretariatu-kancelarii WPR w Katowicach. Na przeszkodzie stoją trzy stopnie. Potrzebna jest pomoc innych osób, by taka osoba mogła dotrzeć do celu. W miejscu, w którym znajdują się schody, korytarz ma 1,15 m szerokości, co również może stanowić pewne utrudnienie dla osób na wózkach. Po godzinach pracy dostęp do wind i kondygnacji innych niż parter jest niedostępny. Na poziomie parteru wszystkie strefy są praktycznie dostępne dla osób na wózkach. Budynek ma oznakowania o kierunku wyjścia z budynku. W budynku są dwie toalety dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie toalety dla nich są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. Toalety te, na parterze oraz na piętrze, są dostępne dla osób na wózkach.
 3. W windzie jej panel obsługi ma informacje w alfabecie Braille'a.
 4. Na dziedzińcu wewnętrznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku WPR w Katowicach. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna), co najmniej na 3 dni przed planowym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
  Kontakt z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
  • telefonicznie pod numerem: 32 609 31 40 lub 32 609 31 29
  • pocztą elektroniczną na adres: wpr@wpr.pl
  • osobiście w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach
  • listownie na adres: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice.

Inne informacje i oświadczenia

Skargi i wnioski:

Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez interesantów określa kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne, dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków interesantów.

Obsługę interesantów przyjmowanych w ramach skarg i wniosków przez Dyrektora prowadzi Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej.

Interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.

Indywidualne sprawy interesantów załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczególnych. Pracownicy Pogotowia przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

Dyrektor przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 9.30-10.30.

Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów w piątki w godzinach 10.00-11.00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków na działania personelu medycznego bez względu na formę ich zgłoszenia, należy do zadań Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej. Dział prowadzi stosowny rejestr skarg i wniosków.

Powrót na początek strony